LUXURY NEFERTITI LIFT B-TOX

เนเฟอติติ (Nefertiti) เป็นเทคนิคการใช้สารยกกระชับกล้ามเนื้อผิวหนังบริเวณแนวกรามและลำคอ โดยโบจะไปคลายการดึงรั้งของกล้ามเนื้อขากรรไกร และลำคอที่เรียกว่ากล้ามเนื้อพลาทีสม่า (Platysma Muscles) ซึ่งกล้ามเนื้อมีส่วนในการดึงรั้งผิวหน้าบริเวณแนวขากรรไกร คาง และลำคอ ให้ หย่อนคล้อยลงเรื่อยๆตามวัยที่มากขึ้น เมื่อกล้ามเนื้อมัดที่ดึงลงถูกยับยั้งการทำงาน กล้ามเนื้อมัดที่ดึงขึ้นจึงทำงานอย่างอิสระทำให้หน้ายกกระชับขึ้น