Privacy

บริษัท บีสตาร์ วัน จำกัด หรือทาง ลักชูรี่ คลินิก เคารพความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และจะดูแลให้เจ้าหน้าที่ของเราปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับที่เคร่งครัดที่สุดในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งปวงที่ท่านได้มอบให้แก่บริษัท บีสตาร์ วัน

บริษัท บีสตาร์ วัน ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว) ใช้บังคับกับท่าน หากท่านลงทะเบียนบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอุปกรณ์มือถือซึ่งดำเนินการโดยบริษัท บีสตาร์ วัน (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) ไม่ว่าจะลงทะเบียนบนเว็บไซต์เพื่อตัวท่านเองในฐานะของผู้ใช้บริการที่เป็นบุคคลธรรมดา (“ผู้ใช้บริการที่เป็นบุคคลธรรมดา”) หรือลงทะเบียนบนเว็บไซต์ในนามของนิติบุคคล (“ผู้ใช้บริการที่เป็นนิติบุคคล”) ซึ่งท่านเป็นผู้แทน เช่น ในกรณีที่ท่านเป็นบุคคลติดต่อ ลูกจ้าง ผู้แทนของนิติบุคคลดังกล่าว รวมถึงกรรมการผู้มีอำนาจ (เรียกรวมกันว่า “บุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้บริการ” และผู้ใช้บริการที่เป็นบุคคลธรรมดาและบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้บริการจะเรียกรวมกันว่า “ผู้ใช้บริการ”)

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อผู้ใช้บริการ และดังนั้นเราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ท่านอ่านประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างละเอียดครบถ้วน เพื่อที่ท่านจะเข้าใจนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท บีสตาร์ วัน เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมทั้งสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • คำจำกัดความ
  ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ คำต่อไปนี้จะมีความหมายตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ เว้นแต่เมื่อบริบทกำหนดเป็นอย่างอื่น
  “นิติบุคคลในต่างประเทศ”หมายถึง บริษัทในเครือและบริษัทร่วมของบริษัท บีสตาร์ วันซึ่งอาจตั้งอยู่ในหรือนอกประเทศไทย
  “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ ประกาศ และคำสั่งใด ๆ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม ออกเพิ่มเติม หรือออกเพื่อใช้บังคับแทนที่เป็นคราว ๆ ไป
  “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งช่วยให้ระบุตัวตนของบุคคลดังกล่าวได้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม แต่จะไม่รวมถึงข้อมูลของบุคคลที่เสียชีวิตแล้ว
  “ประมวลผล” หมายถึง การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน เก็บรักษา หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ที่ระบุในมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
 • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท บีสตาร์ วัน ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และเหมาะสม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท บีสตาร์ วัน ประมวลผลได้แก่

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียด

ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน

ชื่อ นามสกุล ชื่อย่อ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

หมายเลขหนังสือเดินทาง ภาพถ่าย ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน

หมายเลขติดต่ออื่น ๆ ที่อยู่สำหรับติดต่อ

ที่อยู่สำหรับส่งใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

ข้อมูลด้านการเงิน

(ใช้บังคับกับผู้ใช้บริการที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น)

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอาจแสดงอยู่ใน

ใบแจ้งหนี้คำาสาธารณูปโภค

ข้อมูลอื่น ๆ

ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่นใดที่ท่านอาจมอบให้แก่บริษัท บีสตาร์ วัน จำกัด

ในระหว่างที่ติดต่อสื่อสารกับเราผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น

สื่อสังคมออนไลน์ อีเมล โทรศัพท์ โทรสาร เป็นต้น

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงและเยี่ยมชมเว็บไซต์ หน้าเว็บเพจที่เข้าเยี่ยมชม

ประวัติการค้นหาบนเว็บไซต์ ไอพีแอดเดรส ประเภทและรูปแบบของเบราว์เซอร์ หน้าเว็บเพจที่นำมาสู่เว็บไซต์ระบบปฏิบัติการ การบันทึกวันและเวลา (date and timestamp) และเส้นทางการใช้งานเว็บไซต์ (clickstream data) ที่เก็บรักษาไว้ในไฟล์บันทึกข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว บริษัท บีสตาร์ วัน ไม่มีเจตนาหรือความจำเป็นใด ๆ ที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนาและหรือกรุ๊ปเลือดของท่านซึ่งอาจปรากฏอยู่ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน ดังนั้น กรุณาดำเนินการให้แน่ใจว่าท่านได้ลบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน (ถ้ามี) ออกจากสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านก่อนที่จะส่งให้แก่บริษัท บีสตาร์ วัน

สำหรับผู้ใช้บริการที่เป็นนิติบุคคล บริษัท บีสตาร์ วัน อาจเก็บรวบรวมเอกสารบริษัทจากท่านหรือหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรที่เกี่ยวข้องของท่าน เช่น หนังสือรับรองบริษัทและรายชื่อผู้ถือหุ้น

 • วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท บีสตาร์ วัน พยายามเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นและเพียงพอ แต่ไม่เกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างล่างในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ในกรณีที่ฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านคือเพื่อเข้าทำสัญญากับท่านหรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา การไม่มอบข้อมูลส่วนบุคคลให้ภายใต้พฤติการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้เราไม่สามารถเข้าทำสัญญาและหรือปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือเป็นบางส่วน เช่น ท่านอาจใช้เว็บไซต์ของเราไม่ได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือเป็นบางส่วน เป็นต้น

​ในกรณีที่ฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านคือเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย การไม่มอบข้อมูลส่วนบุคคลให้ภายใต้พฤติการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้บริษัท บีสตาร์ วัน และหรือท่านละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่งศาล หรือคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจซึ่งมีผลใช้บังคับ หากบริษัท บีสตาร์ วัน จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ เราจะบอกกล่าวให้ท่านทราบวัตถุประสงค์ใหม่ดังกล่าว และหากกฎหมายกำหนด เราจะขอความยินยอมจากท่านในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวก่อน เว้นแต่เมื่อกฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น

 • การเปิดเผยหรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัท บีสตาร์ วัน อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของ
บริษัท บีสตาร์ วัน เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ มีเพียงเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตโดยชอบของบริษัท บีสตาร์ วัน เท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ และบริษัท บีสตาร์ วัน จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อบุคคลภายนอกใด ๆ เว้นแต่ในพฤติการณ์ที่ระบุในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

วัตถุประสงค์

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลและฐานตามกฎหมาย

เพื่อติดต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้บริการผ่านทางรายละเอียด การติดต่อทางธุรกิจของบุคคลดังกล่าว เพื่อนำเสนอบริการของบริษัท บีสตาร์ วัน  และพันธมิตรทางธุรกิจของเรา

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

·       ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน

·       ข้อมูลติดต่อ

ฐานตามกฎหมาย

·       ผลประโยชน์ที่ขอบด้วยกฎหมาย

เพื่อพิจารณาและประเมินความน่าเชื่อถือและพิสูจน์ตัวตนของท่านก่อนเข้าทำข้อตกลงและให้บริการกับผู้ใช้บริการ รวมทั้งเพื่อดำเนินการตามคำขอใดๆของผู้ใช้บริการในการเข้าทำข้อตกลงดังกล่าวและ/หรือในการลงทะเบียนบนเว็บไซต์

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

·       ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน

·       ข้อมูลติดต่อ

·       ข้อมูลด้านการเงิน

ฐานตามกฎหมาย

·       สำหรับผู้ใช้บริการที่เป็นบุคคลธรรมดา

o   (ก) ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย      สำหรับการพิจารณาและประเมินความน่าเชื่อถือและการพิสูจน์ตัวตน และ

o   (ข) ตำเนินการตามคำขอในการเข้าทำข้อตกลง

·       สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้บริการ

o   ผลประโยชน์ที่ขอบด้วยกฎหมาย

การใช้สิทธิและปฏิบัติหน้าที่ของเราตามข้อตกลงที่เข้าทำกับผู้ใช้ บริการที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือผู้ใช้บริการที่เป็นนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี) และดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงที่ท่านได้เข้าทำกับบริษัท บีสตาร์ วัน เช่น การอนุญาตให้ท่านใช้เว็บไซต์การต่ออายุหรือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลง การออกใบแจ้งหนี้ การออกใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการชำระเงิน ภาษี และวัตถุประสงค์ด้านการเงินอื่น ๆ ตามข้อตกลง เพื่อจัดทำ รักษาไว้และปรับปรุงบันทึกของเราซึ่งแสดงรายการผู้ใช้บริการที่เป็นบุคคลธรรมดาและผู้ใช้บริการที่เป็นนิติบุคคล

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

·       ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน

·       ข้อมูลติดต่อ

·       ข้อมูลด้านการเงิน

ฐานตามกฎหมาย

·       สำหรับผู้ใช้บริการที่เป็นบุคคลธรรมดา

การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา

·       สำหรับผู้ใช้บริการที่เป็นนิติบุคคล 

·       ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับข้อสงสัยหรือข้อกังวลใด ๆ ที่ท่านอาจมี

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

·       ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน

·       ข้อมูลติดต่อ

·       ข้อมูลอื่นๆ

ฐานตามกฎหมาย

·       ผลประโยชน์ที่ขอบด้วยกฎหมาย

เพื่อตรวจจับ ป้องกัน ตรวจสอบ และดำเนินการทางกฎหมายต่อการฉ้อโกง และ/หรืออาชญากรรม ม และดูแลรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

·       ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน

·       ข้อมูลติดต่อ

·       ข้อมูลด้านการเงิน

·       ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอัตโนมัติ

·       ข้อมูลอื่นๆ

ฐานตามกฎหมาย

·       ผลประโยชน์ที่ขอบด้วยกฎหมาย

เพื่อตรวจสอบการเคลื่อนไหวและการเข้าเยี่ยมชมของผู้ประกอบการเมื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์เพื่อแสดงและนำเสนอโฆษณาที่ตรงตามความสนใจของท่านให้แก่

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

·       ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน

·       ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอัตโนมัติ

ฐานตามกฎหมาย

·       ความยินยอม

เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ของเราตามกฎหมายข้อบังคับ หรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐ เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ หรือศาล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง  การดำเนินการตามคำขอของทำนในการใช้สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล การยื่นแบบแสดงรายการภาษี การติดตามหนี้ การเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

·       ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน

·       ข้อมูลติดต่อ

·       ข้อมูลด้านการเงิน

·       ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอัตโนมัติ

·       ข้อมูลอื่นๆ

ฐานตามกฎหมาย

·       หน้าที่ตามกฎหมาย

เพื่อกำหนด ปฏิบัติตาม ใช้สิทธิ หรือต่อสู้การใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมายหากเกิดข้อพิพาทขึ้น

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

·       ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน

·       ข้อมูลติดต่อ

·       ข้อมูลด้านการเงิน

·       ข้อมูลอื่นๆ

ฐานตามกฎหมาย

·       หน้าที่ตามกฎหมาย

·       ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

·       นอกจากฐานตามกฎหมายข้างตัน สำหรับผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา เราอาจจำเป็นต้องใช้สิทธิหรือต่อสู้การใช้สิทธิเรียกร้อง ทางกฎหมายตามข้อกำหนดของข้อตกลงเราทางกฎหมายตามข้อกำหนดของข้อตกลงของเรา

ในกรณีที่ฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านคือเพื่อเข้าทำสัญญากับท่านหรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา การไม่มอบข้อมูลส่วนบุคคลให้ภายใต้พฤติการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้เราไม่สามารถเข้าทำสัญญาและหรือปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือเป็นบางส่วน เช่น ท่านอาจใช้เว็บไซต์ของเราไม่ได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือเป็นบางส่วน เป็นต้น

ในกรณีที่ฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านคือเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย การไม่มอบข้อมูลส่วนบุคคลให้ภายใต้พฤติการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้บริษัท บีสตาร์ วันและหรือท่านละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่งศาล หรือคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจซึ่งมีผลใช้บังคับ หากบริษัท บีสตาร์ วัน จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ เราจะบอกกล่าวให้ท่านทราบวัตถุประสงค์ใหม่ดังกล่าว และหากกฎหมายกำหนด เราจะขอความยินยอมจากท่านในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวก่อน เว้นแต่เมื่อกฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น

 • การเปิดเผยหรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 บริษัท บีสตาร์ วัน อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของ
บริษัท บีสตาร์ วัน เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ มีเพียงเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตโดยชอบของบริษัท บีสตาร์ วัน เท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ และ บริษัท บีสตาร์ วัน จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อบุคคลภายนอกใด ๆ เว้นแต่ในพฤติการณ์ที่ระบุในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

 บริษัท บีสตาร์ วัน อาจเปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคล/นิติบุคคลต่อไปนี้เป็นคราว ๆ ไป โดยบุคคล/นิติบุคคลดังกล่าวอาจอยู่ในหรือนอกประเทศไทยก็ได้

 • (ก) ผู้ค้าที่เป็นบุคคลภายนอกของเรา เช่น ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการคลาวด์ ผู้ให้บริการด้านบัญชี ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้นนี้
 • (ข) หน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายที่จะร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งศาลหรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 • (ค) นิติบุคคลในต่างประเทศ และ/หรือ
 • (ง) ผู้รับโอนสิทธิหรือผู้สืบสิทธิของบริษัท บีสตาร์ วัน หรือบุคคลที่อาจเป็นผู้ซื้อกิจการ สินทรัพย์ หรือทรัพย์สินของบริษัท บีสตาร์ วัน (แล้วแต่กรณี) ในกรณีที่มีการควบรวมกิจการหรือปรับโครงสร้างองค์กร

โดยทั่วไปแล้ว บริษัท บีสตาร์ วัน จะโอนข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกประเทศไทยได้ภายใต้พฤติการณ์ต่อไปนี้

 • (ก) ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเปิดเผยและ/หรือโอนไปยังนิติบุคคลในต่างประเทศใด ๆ ซึ่งได้รับอนุญาตโดยชอบจากบริษัท บีสตาร์ วัน ให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยและการปรับปรุงทางการตลาด
 • (ข) ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเปิดเผยและ/หรือโอนไปยังตัวแทน บริษัทสาขา หรือบริษัทร่วมของบริษัท บีสตาร์ วัน โดยตัวแทน บริษัทสาขา หรือบริษัทร่วมของบริษัท บีสตาร์ วัน ได้รับอนุญาตโดยชอบจากบริษัท บีสตาร์ วัน ให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยและการปรับปรุงทางการตลาด
 • (ค) ในกรณีที่บริษัท บีสตาร์ วัน จำเป็นต้องปกป้องและคุ้มครองสิทธิ ผลประโยชน์ และทรัพย์สินของตน
 • ​(ง) ในกรณีที่บริษัท บีสตาร์ วัน พิจารณาเห็นว่าจำเป็นต้องทำเช่นนั้นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรม คำสั่งศาล หรือการดำเนินการทางกฎหมาย และ/หรือ
 • (จ) ในกรณีที่บริษัท บีสตาร์ วัน เห็นว่าจำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเราตามสัญญาที่เข้าทำกับผู้ใช้บริการ

ประเทศปลายทางอาจไม่มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เพียงพอตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด อย่างไรก็ตาม โปรดมั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ใช้บังคับ และ บริษัท บีสตาร์ วัน จะร้องขอให้ผู้รับข้อมูลใช้มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับหรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ใช้บังคับกำหนด

 • สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  โดยอยู่ภายใต้บังคับข้อจำกัดและเงื่อนไขของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่อไปนี้ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • (ก) สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิร้องขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตน หรือร้องขอเพื่อขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมทั้งร้องขอให้เปิดเผยว่าได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาอย่างไรโดยไม่ได้รับความยินยอม
 • (ข) สิทธิขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่อ่านหรือใช้กับเครื่องมือหรืออุปกรณ์อัตโนมัติได้ทั่วไปจากบริษัท บีสตาร์ วัน นอกจากนี้ ท่านมีสิทธิขอให้บริษัท บีสตาร์ วัน โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น
 • (ค) สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • (ง) สิทธิขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านใช้ระบุตัวตนไม่ได้
 • (จ) สิทธิขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • (ฉ) สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้ปรับปรุง ทำให้สมบูรณ์ หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • (ช) สิทธิขอถอนความยินยอม ในกรณีที่ฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านคือการให้ความยินยอม ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ โดยอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อจำกัดที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด การถอนความยินยอมของท่านจะไม่กระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านได้ให้ความยินยอมโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนที่จะมีการถอนความยินยอมดังกล่าว
 • (ซ) สิทธิยื่นข้อร้องเรียน ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่บริษัท บีสตาร์ วัน ไม่ปฏิบัติตามหรือละเมิดบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่คำนึงถึงข้อความดังกล่าว บริษัท บีสตาร์ วัน ขอสนับสนุนให้ท่านติดต่อเราก่อนเพื่อหาข้อยุติให้กับประเด็นปัญหาหรือข้อกังวลใด ๆ ที่เกิดขึ้น

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัท บีสตาร์ วัน อาจขอให้ท่านแสดงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตนของท่าน หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง หรือเลขทะเบียนบริษัทเป็นข้อมูลที่แก้ไขไม่ได้ เว้นแต่เมื่อพิสูจน์ได้ว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง บริษัท บีสตาร์ วัน จะตอบกลับคำขอของท่านภายในระยะเวลาตามสมควรและภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และจะใช้ความพยายามที่จะตอบกลับคำขอของท่านเมื่อใดก็ตามที่ทำได้ แต่ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต บริษัท บีสตาร์ วัน ขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามสมควรจากท่านในการดำเนินการดังกล่าว

โดยทั่วไปแล้วบริษัท บีสตาร์ วัน  ใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติเพื่อประเมินจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ วัดระดับความนิยมของส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวของผู้ใช้บริการและจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท บีสตาร์ วัน วัดรูปแบบการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ประกอบการ และบริหารจัดการเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติและข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าวจะไม่ถูกเปิดเผย เว้นแต่ตามหัวข้อ “การเปิดเผยหรือการโอนข้อมูล”

 • การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท บีสตาร์ วัน จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการไว้ตลอดระยะเวลาของสัญญา และเก็บรักษาต่อไปเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปีหลังจากนั้น เว้นแต่เมื่อกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดเป็นอย่างอื่นหรืออนุญาต

 • การเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

บริษัท บีสตาร์ วัน สงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ทุกเมื่อตามที่บริษัท บีสตาร์ วัน เห็นว่าจำเป็น ดังนั้นเราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ท่านทบทวนประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นประจำ หากบริษัท บีสตาร์ วัน ตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้บริษัท บีสตาร์ วัน จะบอกกล่าวให้ท่านทราบผ่านทางอีเมลล์ซึ่งท่านได้เคยให้เราไว้หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามที่บริษัท บีสตาร์ วัน เห็นว่าเหมาะสม เพื่อท่านจะได้รับทราบเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบริษัท บีสตาร์ วัน การเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับนับตั้งแต่เวลาที่บริษัท บีสตาร์ วัน ได้บอกกล่าวให้ท่านทราบการเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวดังกล่าว โดยไม่คำนึงถึงข้อความข้างต้นนี้ ในกรณีที่บริษัท บีสตาร์ วัน พิจารณาเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อาจส่งผลกระทบต่อท่านอย่างมีนัยสำคัญ บริษัท บีสตาร์ วัน จะบอกกล่าวให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และหากกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด จะขอความยินยอมจากท่านก่อนที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้

 • การติดต่อสอบถาม

หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ สพร. หรือเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือท่านต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)

 • ชื่อ : บริษัท บีสตาร์ วัน จำกัด
 • สถานที่ติดต่อ : อาคารรัชดาวัน ชั้น 10 เลขที่ 546 ห้องเลขที่ 10-03,10-04 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900
 • ช่องทางการติดต่อ : [email protected]                        
  Call Center : 02-016-0428