02 136 9613Open Daily : 10.00-20.00
BOTULINUM FOR CALF REDUCTION

BOTULINUM FOR CALF REDUCTION

การฉีดลดขนาดน่อง ตัวยาที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาโดยสามารถใช้เพื่อลดขนาดกล้ามเนื้อน่อง เพื่อเรียวขาสวยเพรียวดังต้องการได้ โดยออกฤทธิ์คลายกล้ามเนื้อให้ทำงานน้อยลงและค่อยๆลดขนาดลงอย่างช้าๆต่อเนื่อง ปลอดภัย และเป็นธรรมชาติ


การฉีดลดขนาดน่อง ตัวยาที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาโดยสามารถใช้เพื่อลดขนาดกล้ามเนื้อน่อง เพื่อเรียวขาสวยเพรียวดังต้องการได้ โดยออกฤทธิ์คลายกล้ามเนื้อให้ทำงานน้อยลงและค่อยๆลดขนาดลงอย่างช้าๆต่อเนื่อง ปลอดภัย และเป็นธรรมชาติ